Provozní řád

PROVOZNÍ (NÁVŠTĚVNÍ) ŘÁD AREÁLU GOLFOVÉHO KLUBU LÍŠNICE

Tento provozní řád stanoví pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků golfového areálu Líšnice (dále jen „areál GKL“, který provozuje GOLFOVÝ KLUB LÍŠNICE, z.s. (dále jen „GKL“ nebo „provozovatel“).

1. OBECNÁ PRAVIDLA

Návštěvníky areálu jsou hráči golfu, příp. tenisu a jejich doprovod, návštěvníci komerčních akcí pořádaných provozovatelem hřiště nebo provozovatelem restaurace.

Areál GKL sestává z golfového hřiště, cvičných ploch, tenisových kurtů, klubovny, parkoviště, provozních budov a ostatních ploch.

Všichni návštěvníci golfového areálu jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy, pravidla golfu, místní pravidla, pravidla etikety a tento provozní řád, stejně jako pokyny odpovědných osob. Nerespektování může mít za následek okamžité vyloučení ze hry nebo vykázání ze cvičných ploch bez nároku na náhradu fee a startovného. Pro potřeby tohoto provozní řádu je odpovědnou osobou maršál, manažer, greenkeeper, smluvní trenéři a další zaměstnanci či osoby určené GKL.

2. PROVOZ AREÁLU GKL

Areál je veřejnosti přístupný v provozní době. Provozní dobu pro jednotlivá období určuje GKL. Aktuální provozní doba je zveřejněna na recepci a webových stránkách http://www.gkl.cz/.

Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.

3. PROVOZNÍ ŘÁD – GOLFOVÉ HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, ideálně 15 minut před objednaným tee-timem. Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci a je povinen začít hru ve stanovený čas – na prvním odpališti by měl být minimálně 5 minut před tee-timem. Hráč je povinen dodržovat tempo hry.

Počet hráčů ve flightu je max. 4, při menším počtu má recepce a maršál právo hráče sloučit a flight doplnit. Na golfovém hřišti platí přísný zákaz hry cvičnými míči. Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.

Samostatné hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s HCP 54 a nižším. Hráč bez HCP pouze v doprovodu golfového trenéra.

Hráč je povinen respektovat místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, čističky míčků, lavičky, aj.).

Hráč a doprovod hráče musí být vhodně oblečen – triko s límečkem nebo golfové triko se stojáčkem. Nejsou dovoleny džíny, pánská trika bez rukávu a pánské sportovní šortky, pro dámy nejsou dovolena trika s úzkými ramínky.

V budovách areálu GKL platí přísný zákaz kouření, na hřišti a cvičných plochách zákaz vstupu psů a s ohledem na bezpečnost přísný zákaz vstupu s kočárkem.

Placenou výuku golfu mohou v areálu GKL vykonávat pouze smluvní trenéři nebo trenéři po předchozí dohodě s GKL.

Trénování je povoleno pouze na cvičných plochách k tomu určených – driving range, krytá odpaliště, travnatá odpaliště vymezené mezi provazy, putting green, chipping green.

Míče z drivingu můžou být použity na ostatních cvičných plochách (chipping, putting).

Přechod mezi hřištěm a drivingem výhradně po provozovatelem vyznačené trase.

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V případě bezprostředně se blížící bouřky jsou návštěvníci povinni s ohledem na svoji bezpečnost urychleně opustit hřiště i cvičné plochy. Totéž platí v případě zvukového signálu – zvon.

5. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Parkování vozidel je možné pouze na vyhrazeném parkovišti. V případě výjimečných akcí pořádaných GKL může provozovatel z kapacitních důvodů vymezit dočasně parkování mimo prostor vyhrazeného parkoviště.

6. MÍSTNÍ PRAVIDLA

6.1. Hranice hřiště jsou určeny: 

 • na jamce č. 2 – za jamkovištěm bílými kolíky 

 • na jamce č. 3 – vpravo bílými kolíky a dřevěným ohrazením bíle označeným, bílými kolíky za jamkovištěm 

 • na jamce č. 5 – bílými kolíky a dřevěným hrazením po levé straně, bílými kolíky za jamkovištěm 

 • na jamce č. 6 – vlevo bílými kolíky a za jamkovištěm dřevěným plotem 

 • na jamce č. 7 – bílými kolíky, v oblasti jamkovištěm dřevěným hrazením 

 • na jamce č. 9 – dřevěným hrazením u cesty okolo klubovny a plotem za jamkovištěm

6.2. Půda v opravě

Půda v opravě je značena modrými kolíky nebo modrou barvou na ploše hřiště. Jedná se o dočasný prostor vymezený k ochraně rostlin – platí zákaz hry a beztrestná úleva.

6.3. Nepohyblivé závady 

 • kolíky půdy v opravě a kolíky u chráněných stromků 

 • značky označující odpaliště 

 • kolíky vymezující trestné zóny 

 • všechny umělé cestičky, přechody a schody 

 • budka pro závlahu před greenem č. 9 a na jamce č. 4 

 • vrt na jamce č. 7 

 • součásti závlahového systému (postřikovače, poklopy) 

 • přístřešek proti bouřce vedle odpaliště č. 8 

 • lavičky, koše a informační cedule na odpalištích 

 • dřevěná palisáda – green č. 4 

 • všechny kamenné zdi odpališť a zeď u greenu č. 7 vlevo 

 • nivelační značky

6.4. Pohyblivé závady 

 • vzdálenostní kolíky a kůl označující směr hry na jamce č. 7

6.5. Chráněné stromky

Stromky označené modrými kolíky s černou barvou nahoře, případně dřevěným kůlem, případně dřevěným trojnožím jsou chráněné. Jestliže takto označený stromek nebo keř překáží ve švihu nebo postoji, musí hráč použít úlevu.

6.6. Trestné zóny (původně „vodní překážky – biozóny“)

Trestné zóny jsou chráněné biozóny. Platí přísný zákaz vstupu a hra z nich je zakázána. 

 • na jamce číslo 3 a 4 – označena žlutými kolíky s černou barvou nahoře 

 • na jamce číslo 7 a 9 – označena žlutými kolíky s černou barvou nahoře, kdy hranici tvoří kameny mezi kolíky na okraji překážky.

7. PLATNOST A ÚČINNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

Tento provozní řád byl schválen Výborem klubu a nabývá účinnosti dnem vydání tj. 6. března 2019.

 

Hrací doba je max. 4 hodiny 30 min na odehrání 18ti jamek.

Děkujeme, že tato pravidla respektujete.

detail